|

Το Έργο

You are here:

Η αποστολή μας

Το έργο GoB έχει ως βασικό στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αναπτύσσοντας και εξελίσσοντας το επιχειρηματικό κλίμα και εξαλείφοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την δημιουργία και λειτουργία της επιχείρησης τους. Επιπλέον, το έργο θα ενισχύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επωφελούμενες.

Σκοπός του έργου GoB είναι «Η τόνωση της δημιουργίας επιχειρήσεων και η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας». Το έργο επικεντρώνεται στην άρση των υφιστάμενων φραγμών και στον εντοπισμό των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που επιθυμούν να επιχειρήσουν και ειδικότερα σε εκείνες που προέρχονται από ορεινές και περιφερειακές περιοχές της διασυνοριακής περιοχής.

women-s-day-still-life-composition
sqr021-col1
sqr021-col2

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι οι ακόλουθες: ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός κοινού συστήματος συμβουλευτικής υποστήριξης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των γυναικών, η δημιουργία και λειτουργία κοινών εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης, ο σχεδιασμός μιας κοινής στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία ενός κοινού εγχειριδίου για την περιοχής των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών και η δημιουργία ενός κοινού οδηγού με τα βασικά σταδίου του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.

sqr031-col1
sqr031-col2

Η διασυνοριακή προσέγγιση

Η διασυνοριακή προσέγγιση είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων του έργου, καθώς οι εταίροι θα αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που εντοπίζονται και στις δύο χώρες και θα βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προωθώντας δράσεις για την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση, την δημιουργία και τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και του Μπλαγκόεβγκραντ.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και Εθνική Συνεισφορά) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” είναι €130.262.835,00. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από €110.723.409,75 (85%) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και €19.539.425,25 (15%) από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό.

Επιλέξιμη Περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιφερειακές μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις νότιο-κεντρική και νοτιοδυτική Περιφέρειες στη Βουλγαρία (επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Κίρτζαλι και Χάσκοβο).

 

Εκτείνεται σε 40.202 τετρ. χιλιόμετρα και έχει συνολικό πληθυσμό 2.700.000 κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες σε επίπεδο NUTS III (Νομοί). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρα τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα γειτνιάζει με την Τουρκία (Ανατολικά) και την πΓΔΜ (Δυτικά), χώρες που φιλοδοξούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέρος της πιο Νοτιο-Ανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της Ε.Ε., και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη θάλασσα, τη Μεσόγειο θάλασσα και το Ιόνιο-Αδριατική θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που προμηθεύουν την αγορά της Ε.Ε.

Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων-μεγάλων πόλεων (μεγαλύτερων των 50.000 κατοίκων) που συσσωρεύουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού, και 25 μικρές πόλεις (10.000-50.000 κατοίκων).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που χορηγήθηκαν, υπάρχει μια μακρά ιστορία συνεργασίας στον επιλέξιμο τομέα, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

Άξονας προτεραιότητας 1: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμα διασυνοριακή περιοχή

Άξονας προτεραιότητας 2: Μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή

Άξονας προτεραιότητας 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

Άξονας προτεραιότητας 4: Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Άξονας προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια