|

Δραστηριότητες

You are here:

Τα κύρια αποτελέσματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου GoB είναι τα ακόλουθα:

Ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας με ολοκληρωμένο συμβουλευτικό σύστημα και εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης.

2 επιχειρηματικά συνέδρια (1 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία)

5 εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα, δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τους υφιστάμενους τύπους επιχειρηματικής υποστήριξης που διατίθενται στην περιοχή

βοήθεια σχετικά με το πώς να καταλήξει κανείς σε μια επιχειρηματική ιδέα, πώς να την εξελίξει σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν/υπηρεσία, πώς να αποφασίσει τι είδους εταιρεία χρειάζεται, πώς να ιδρύσει την εταιρεία, πώς να έχει πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης κ.λπ,

6 εκδηλώσεις που παρέχουν:

a) υπηρεσίες δημιουργίας επιχείρησης,
b) εκδηλώσεις δικτύωσης Β2Β,
c) υποστήριξη σε επιχειρήσεις ή μεμονωμένους επιχειρηματίες σε ατομική βάση

δράσεις κατάρτισης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς (τομείς τουρισμού και ΤΠΕ), κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης, κατάρτιση σε νομικά θέματα και διαδικασίες κ.λπ,

4 εργαστήρια για το σχεδιασμό και τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών

εκπόνηση κοινής στρατηγικής για την ανάπτυξη των επιχειρηματιών

κοινό εγχειρίδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων

οδηγός με τα βασικά στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών

Οι δραστηριότητες του έργου GoB συνδέονται άμεσα τις ανάγκες της περιοχής υλοποίησης και των σημαντικών δυνατοτήτων δημιουργίας επιχειρήσεων που προσφέρονται. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα του έργου θα παρέχουν στην ομάδα-στόχο εξατομικευμένα εργαλεία για την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης

sqr031-col1
sqr031-col1
sqr031-col2
sqr031-col2